Celebration of New BKX Partnership

Celebration of New BKX Partnership

Celebration of New BKX Partnership

Hyatt Regency Guam
Resort Hotel
January 28, 2010